UTVECKLINGSPROJEKT

Projekt mot våld och psykisk ohälsa – NET, NETFACTS

Från och med år 2020 har Vårsta genomfört ett projekt med finansiering från Socialdepartementet. Projektet syftar till att testa evidensbaserade metoder för att minska våld och psykisk ohälsa. Två av de metoder vi använder oss av kallas Narrative Exposure Therapy och NETfacts. Genom att kombinera dessa metoder kan vi arbeta på individnivå, i grupp och på samhällsnivå.

I Umeå utför Vårsta detta genom att erbjuda traumasamtal till personer som har upplevt eller lever i svåra livssituationer präglade av våld och ibland även kriminalitet. Vi arbetar också med påverkansarbete, bland annat genom teater, och har därför ett nära samarbete med Skuggteatern. Tillsammans har vi skapat ett manus baserat på anonymiserade traumanarrativ. Brukarmedverkan är en central del av vårt arbete.

Teaterföreställningen, som riktar sig till personer från 15 år och uppåt och kallas för ”Barrikad”, hade premiär den 29 september 2023. Efter varje föreställning hålls samtal för att fördjupa publikens upplevelser, sprida kunskap och formulera åtgärdsförslag.

Vi har även utvecklat utbildningsmaterial i samarbete med Umeå universitet för att komplettera föreställningen. Projektet följs och utvärderas av forskare från Uppsala universitet, och handleds av experterna bakom metoderna. Under år 2024 kommer projektet att analyseras och utvärderas noggrant, och en slutrapport kommer att sammanställas och skickas in i mars 2025.

NETfacts

NETfacts är inte bara en metod; det är ett verktyg som syftar till att fördjupa förståelsen och behandlingen av de kliniska och sociala utmaningarna som uppstår efter svåra händelser. I centrum för denna metod ligger en ökad insikt kring de faktorer som driver destruktiva cykler, betraktade genom en lins av traumapsykologi. Målet? Att odla och bevara långvariga och hälsosamma relationer mellan individer och samhället som helhet.

Bakom NETfacts ligger en kärna av narrativ, vars syfte är att ge en djupgående förståelse för individens erfarenheter av destruktiva och ibland våldsamma beteenden. Dessa berättelser är ofta försiktigt undanhållna från samhällets diskurs, vilket kan leda till förvrängda värderingar och normer. Genom att adressera och delge dessa faktorer på ett öppet sätt, kan man verka för att bryta de destruktiva cyklerna och därmed skapa en mer robust och hälsosam samhällsutveckling.

Samarbete och samverkan 

Vårsta välkomnar andra organisationer att dra nytta av och delta i projektet. Till exempel kan personer med erfarenhet av att stötta människor i svåra situationer vara närvarande efter föreställningarna för att svara på frågor och hantera känslomässiga reaktioner från den varierande publiken. Andra organisationer kan också bidra på ett sätt som de finner lämpligt. Samarbeten och samverkan är kärnan i vårt projekt, och vi ser fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans för att göra skillnad.

Utbildning i NET och NETfacts 

Kring detta så görs även utbildningar och event med trauma i fokus.
Här är ett urval:

Maj-juni 2023 utbildning för personer i människovårdande yrken i NET.

September 2023 hölls en workshop om påverkansarbete och testade interventionen NETfacts.

Oktober 2023 hade vi en fördjupningsworkshop i NET för de som har utbildning i NET sedan tidigare samt en temadag öppen för allmänhet och särskilt riktad till beslutsfattare.

September-oktober 2023 var det förställningar med eftersamtal.

Nationellt 

Vi är även öppna för att utforska och implementera interventionen NETfacts i andra delar av Sverige. Ett exempel är vårt pågående arbete i Malmö, där vi fokuserar på att minska psykisk ohälsa och stigmatisering bland personer som har varit långtidssjukskrivna på grund av psykiska problem. I detta sammanhang bedriver vi utbildning och handledning för en verksamhet inom Svenska kyrkan, vilket syftar till att främja en mer stödjande och inkluderande miljö för dessa individer.

Om föreställningen Barrikad

Barrikad

”Jag är en, jag är flera –  jag är alla..”


I Barrikad möter vi tre kvinnor som har erfarenhet av att själva bruka våld och utsättas för våld och övergrepp. Dom går alla till en terapeut som hjälper dem att formulera sina trauman. Vi följer deras historier som är baserade på verkliga livsöden från flertal unga kvinnor i Umeå. Dom tre representerar många, flera, alla.

Dom… vi säger gärna så, för det gör det lättare på något vis. Det gäller inte mig, det handlar om andra, men i Barrikad slutar pronomenet “jag” att spela roll och istället ersätts det med “vi”. För det handlar om oss, om vårt samhälle, om vår stad och vår samtid. Det är vår historia. När vi känner till den kan vi som kollektiv skriva en ny framtid. Så vi lägger ett rep längst golvet. Det är vår tidslinje. Ena änden är början. Då vi föds. Nu bygger vi vårt liv. Från början till nu. Stenar läggs längst repet för en jobbig händelse som lämnat spår. Blommor för fina minnen, då allt kändes bra. Ljus då någon dött. Pinnar då vi skadat andra. Slutet av repet ligger i en hög. I den är vår framtid. Nu börjar vår berättelse.