UTVECKLINGSPROJEKT

Projekt mot våld och psykisk ohälsa – NET, NETFACTS

Sedan år 2020 har vi drivit ett projekt med medel från Socialdepartementet. Projektet provar evidensbaserade metoder som syftar till att minska våld och psykisk ohälsa. Metoderna kallas Narrative Exposure Therapy och NETfacts. Kombinationen gör att vi arbetar både individuellt, i grupp och på samhällsnivå 

I Umeå provas detta genom att erbjuda traumasamtal till personer som levt eller lever i svåra livssituationer med våld och ibland kriminalitet samt genom att arbeta med påverkansarbete bland annat via teater. Vi samarbetar därför med Skuggteatern som skrivit ett manus utifrån anonymiserade traumanarrativ. Brukarmedverkan är en viktig del i detta arbete. Föreställningen är från 15 år, kallas Barrikad och har premiär den 29/9 år 2023. Efter varje föreställning hålls samtal för att fördjupa upplevelsen, sprida kunskap och skapa åtgärdsförslag.  

Ett utbildningsmaterial till föreställningen skapas med Umeå universitet. 

Det hela följs och utvärderas av Uppsala universitet och övervakas och handleds av forskarna som ligger bakom metoden. Under år 2024 ska projektet analyseras och utvärderas. Slutrapporten skickas in i mars 2025.  

Samarbete och samverkan 

Naturligtvis är andra organisationer välkomna att använda/ta del av föreställningen. Tillexempel genom att personer med erfarenhet att möta människor i svåra situationer kan vara med efter förställningarna för att möta frågor och känsloreaktioner från den varierande publiken. Eller på något annat sätt som någon kommer på. Samverkan och samarbete genomsyrar projektet. 

Utbildning i NET och NETfacts 

Kring detta så görs även utbildningar och event med trauma i fokus. 

Här är ett urval: 

30/5-1/6 utbildar vi personer i människovårdande yrken i NET. 

PDF Diplomutbildning NET Folder

27/9 har vi en workshop om påverkansarbete och testar interventionen NETfacts. 

5/10 har vi en fördjupning i NET för de som har utbildning i NET sedan tidigare. 

6/10 har vi en temadag öppnen för allmänhet och särskilt riktad till beslutsfattare. 

PDF Temadag 6okt

29/9-19/10 är det förställningar med eftersamtal. 

Vi har ett samarbete med Elite hotell där långväga publik/deltagare kan få rabatterat boende samt för hungriga, äta en meny skapad utifrån Barrikad.

Nationellt 

Vi är också öppen för att prova interventionen i andra delar av Sverige. I Malmö har vi exempelvis påbörjat en intervention riktad för att minska psykisk ohälsa och stigmatisering för personer som länge varit sjukskrivna för psykiska problem. Arbetet där handlar om utbildning och processledning för en verksamhet inom Svenska kyrkan. 

Om föreställningen Barrikad

Barrikad

”Jag är en, jag är flera –  jag är alla..”


I Barrikad möter vi tre kvinnor som har erfarenhet av att själva bruka våld och utsättas för våld och övergrepp. Dom går alla till en terapeut som hjälper dem att formulera sina trauman. Vi följer deras historier som är baserade på verkliga livsöden från flertal unga kvinnor i Umeå. Dom tre representerar många, flera, alla.

Dom… vi säger gärna så, för det gör det lättare på något vis. Det gäller inte mig, det handlar om andra, men i Barrikad slutar pronomenet “jag” att spela roll och istället ersätts det med “vi”. För det handlar om oss, om vårt samhälle, om vår stad och vår samtid. Det är vår historia. När vi känner till den kan vi som kollektiv skriva en ny framtid. Så vi lägger ett rep längst golvet. Det är vår tidslinje. Ena änden är början. Då vi föds. Nu bygger vi vårt liv. Från början till nu. Stenar läggs längst repet för en jobbig händelse som lämnat spår. Blommor för fina minnen, då allt kändes bra. Ljus då någon dött. Pinnar då vi skadat andra. Slutet av repet ligger i en hög. I den är vår framtid. Nu börjar vår berättelse.