Utbildningar och föreläsningar

Resurscentrum bedriver utbildningar inom området stress, trauma och kriskommunikation samt krisberedskap. Vi genomför också uppdragsutbildningar och föreläsningar  utifrån uppdragsgivarens behov och beställning. Vi erbjuder utbildningar inom områdena:

CCAM
NET Narrative Exposure Therapy

Vi genomför också övningar, praktiska eller mer teoretiska.

Handledning

Läs en presentation av Vårsta Diakonis handledningsarbete genom att klicka på bilden.
Ladda ner handledning

Utbildningar

Kriskommunikation

Stöd efter traumatiska upplevelser

CCAM  Crisis Comprehension Adaptive Model är vår längre utbildning som består av 4 moduler. Alla våra utbildningar genomförs sedan 2022 i hybridform. En kombination av inspelade digitala föreläsningar och fysiska träffar. Det har visat sig vara en väldigt uppskattad utbildningsform.

Läs mer om CCAM under Vad är CCAM.

Kursanmälan

Avlastande samtal utifrån CCAM och NET

Avlastande samtal utifrån NET och CCAM bygger på de tidigare modeller av avlastande samtal som är väl etablerade. Vi har lagt till de komponenter som är evidensbaserade och där det finns relevanta kopplingar både till forskning inom hjärna och trauma samt utvärderande forskning av verksamma metoder. Så vi är glada att kunna säga att vi ny har en modell med både evidens på resultat och koppling till teori. Och den fungerar i verkligheten.

Avlastande samtal är två dagar.

Även avlastande samtal är anpassat till de nya förutsättningarna där vi inte kan ses på vanligt sätt. Vi har spelat in våra föreläsningar i korta videos, som deltagare på kursen kan streama i den takt och vid det tillfälle som passar var och en. Man har tillgång till filmerna under ett par veckor och efter det samlas man till endera en digital träff eller en fysisk träff.

Den feedback vi fått av deltagare och själva sett säger att de flesta uppskattar det mer än att delta i en sedvanlig föreläsning. Det blir lättare att ta till sig, man kan stoppa, gå tillbaka och se en föreläsning så många gånger man vill.

Anmälan och information

För ytterligare information om de olika kurserna och bokning kontakta
Per Mossegård
Senior konsult Resurscentrum för Traumastöd 070-3344 451
per.mossegard@varsta.se

Kontakta oss gärna och ge oss möjligheten att tillsammans med dig skräddarsy en kurs, föreläsning eller krisövning som passar era behov

Varmt välkommen till vänliga Vårsta

Anmälningsformulär för kurser och utbildningar


Kalender

Visa fler kalenderposter

Planerade kurser under 2023:

CCAM

Modul Resiliens

Modul Hantera/avlastande samtal                17-18 april         6 000

Modul Bemästra                                            13-14 mars        8 000

Boende och mat ingår ej i kurskostnaden. Det finns möjlighet att boka detta på Vårsta.

Vad är CCAM?

ETT PROGRAM FÖR ATT FÖRSTÅ MÄNNISKAN

En viktig förståelsemodell

CCAM 2022

CCAM utbildningarna genomförs nu i hybridform. En kombination av digitala föreläsningar och träffar för träning och reflektion.

CCAM är den modell för att förstå krisprocessen hos individer som Vårsta Kriscentrum utvecklade för ca 12 år sedan. Modellen och bakomliggande teorier är erkända av Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri. Modellen bygger på forskning och erfarenheter som växt fram inom psykologi, neurovetenskap och erfarenheter i arbetsgruppen på Vårsta.
CCAM är en flexibel förståelsemodell vilket efterfrågas i bemötandet av traumatiserade personer.

Något som gör CCAM unikt är att vi inkluderar den existentiella delen av kriser. I krisprocessen spelar vår livsåskådning roll och kan ibland vara en central del. Oberoende av vad vi tror på.

CCAM ersätter inte tidigare modeller eller teorier, den kräver inte heller att du lägger redan förvärvad kunskap och kompetens på hyllan. Tvärtom ger modellen dig ett kompletterande synsätt på hur du kan använda din redan förvärvade kompetens.

Modellen utgår från den intentionspräglade synen på krisstöd i motsats till den metodstyrda.
Det vill säga att vi utgår från individens tillstånd, vad som är orsaken till problemet, och vad vi vill uppnå med hjälpen. Detta i stället för att fokusera på symtombild och vilken metod som skall användas, vilket ger både en ökad flexibilitet och precision.

Ett hundratal personer har deltagit i våra utbildningar och gett goda omdömen om utbildningen och dess användbarhet. Deltagarna med från professioner som; Kuratorer, terapeuter, kamratstödjare inom räddningstjänst, ambulans och polis, präster, diakoner, pedagoger från kyrkan. Försvarsmakten, Personaltjänstförbundet med flera.

CCAM 2022
Sedan 2019 har vi omformat utbildningen för att bättre stämma och relatera till CCAM-modellen och dess faser, samt att innehållet inkluderar det vi sett vara verksamt och viktigt i vårt arbete med drabbade personer.

Det har lett till en utbildning i 4 moduler. Alla moduler förutom NET kan gås fristående, d.v.s.  man kan delta i en modul utan krav på förkunskaper från en annan modul. Däremot förutsätter deltagande i NET- utbildningen att du innan deltagit i modulen Bemästra och läka eller har motsvarande kunskap.
Man kan också följa alla modulerna och då gör man detta lämpligtvis i den angivna ordningen.

 

 

De sammanlagt 4 modulerna är:
Resiliens och stabilisering
Förstå och hantera
Avlastande samtal i grupp
Bemästra och läka

Nedan följer övergripande beskrivningar av innehållet i modulerna. Mer detaljerade program presenteras efter intresseförfrågan eller anmälan till någon av modulerna.

Resiliens och stabilisering
Kursen tar upp och beskriver det som formar vår robusthet/sårbarhet utifrån forskning och erfarenhet. Faktorer som påverkar, som till exempel anknytning och trauma under tidiga år. Vår hjärnas utveckling, hur den fungerar i vardag och under press och påverkar vår hälsa. Hur våra livsstilsfaktorer påverkar detta.
Du får bekanta dig med övningar och verktyg för att stärka och utveckla robusthet.

Kursupplägg: Digitala föreläsningar följt av en digital workshop
Modulen vänder sig till de som i sitt arbete möter traumatiserade (eller misstänkt traumatiserade) personer och vill bredda och öka sin förståelse för de processer som påverkar vårt mående. Samt de som vill öka förståelsen för sitt eget mående och hur det kan påverkas.

 

Förstå och hantera

Kursen beskriver den akuta fasen i en krisreaktion. Hur våra hjärnor (Huvudhjärna, hjärthjärna, maghjärna) reagerar och interagerar och hur det påverkar vårt mående utifrån aktuell forskning. Modulen tar upp principer och verktyg för att förstå reaktioner. Kunskaper om hur vi kan stötta och hjälpa personer i en akut situation eller direkt efter denna och visar på ett flertal verktyg och metoder för att göra detta.
Vi tar också upp rollen som hjälpare, gränser att vara medveten om samt verktyg för självhjälp. Modulen innehåller också metoden ”avlastande samtal”, utifrån ett perspektiv hämtat från Traumametoden NET, Narrative Exposure Therapy. NET är den traumametod som rekommenderas av både Socialstyrelsen och SBU (Statens beredningsråd för medicinsk utvärdering) läs mer under NET.

Kursupplägg. Digitala föreläsningar följda av en två dagars workshop för träning och reflektion. Kan kombineras med en dags uppföljning för genomförande av samtal i grupp.
Kursstart dag 1. 08.30

Kursen vänder sig kamratstödjare och andra med ansvar för personalstöd i organisation. Den vänder sig också till de som vill öka och bredda sin kunskap om traumatisering och reaktionsmönster i den akuta situationen.

 

 

Bemästra och läka

Modulen går djupare in i hjärnans funktion, hur en eller flera traumatiska händelser påverkar samt de symtombilder som är typiska och som kan utvecklas över tid. Vi fördjupar kunskapen om PTSD, dissociation och andra stigmatiserande tillstånd som kan utvecklas och befästa sig. Vi introducerar beprövade, verksamma guidningar och övningar för att lindra och stabilisera dessa tillstånd.

Kursupplägg. Digitala föreläsningar följda av en två dagars workshop för träning och reflektion. Kan kombineras med en dags uppföljning för genomförande av samtal i grupp.
Kursstart dag 1. 08.30

Modulen vänder sig till de som i sitt arbete möter och arbetar med traumatiserade personer och vill bredda sin förståelse och kompetens samt verktygsarsenal. Samt de som vill bredda och öka sin förståelse för och kunskap om de processer och symtombilder som präglar reaktionsmönster utifrån traumatisering.

En ny syn på psykosocialt stöd

Praktiskt, enkelt och effektivt

Det har lett till en utbildning i 4 moduler.

NET Narrative Exposure Therapy

NET är den traumametod som rekommenderas av både Socialstyrelsen och SBU, Statens beredningsråd för medicinsk utvärdering (SBU kommentar 2019_03) för PTSD-behandling av flyktingar och asylsökande.

NET är som namnet anger en exponerande metod med berättelsen om det som skett som det centrala. Metoden bygger på neurologisk forskning om den traumatiserade hjärnan och de mekanismer som leder till verklig läkning. Det är också en human exponerande metod.
Traumakliniken på Vårsta har arbetat med metoden sedan sommaren 2018 och har mycket bra behandlingsresultat.

Vi genomför nu de första utbildningarna i Norden av NET i samarbete med RVTS, centra region mitt, Trondheim. för våld, trauma och suicidprevention samt universitet i Konstanz. I samarbete med de forskare* som utvecklat metoden. Kurstiden är 4 + 2 dagar och förutsätter att man deltagit i modulen Bemästra och läka, eller har motsvarande kunskaper. Kursen omfattar också en uppföljande workshop på 2 dagar samt 4 handledningstillfällen, varav en med videoinspelning av terapitillfälle.

Pris: 16 600. Boendepaket 6 500 sek.

* Thomas Elbert, Maggie Schauer, Elisabeth Kaiser

Vi genomför också kurser och föreläsningar utifrån behov. På plats utifrån överenskommelse. Välkommen att kontakta oss för förslag.