Vårsta HUR
Hälsa Utveckling Resursträning – unikt för Sverige

Vårsta HUR har en egen hemsida.
Ta del av information och kontakta oss där!

www.varstahur.se

”Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.”

Vårstas verksamheter, Grön Helhet och Resurscentrum för Traumastöd, har uppmärksammats på behovet som finns, av förebyggande och resursstärkande insatser för personer med olika typer av stresspåslag.

Idén väcktes om en verksamhet för att kunna stötta dessa grupper till bättre livskvalité. Verksamheten syftar till att ge individen en ökad robusthet och stabilitet samt skapa ökade förutsättningar för en bättre vardag.

Vårstas närmiljö med trädgård, växthus, grillkåta och närhet till naturen inbjuder till aktiviteter och upplevelser. Grön rehabiliterings goda inverkan på psykisk och fysisk hälsa, är väl dokumenterad genom forskning.

I ett tryggt sammanhang, med erfarna ledare och i en grupp på mellan 6 och 8 personer, får man chans att dela med sig, lära och träna.

Kunskaper om hur kropp och sinne fungerar och reagerar under stress, varvas med effektiva tekniker för att hantera och reducera negativa stresspåslag.

Vi använder oss av stressreducerande metoder som kursdeltagare på egen hand kan använda sig av i vardag och arbetsliv, för ökad stresstålighet och välbefinnande.

Insikter och reflektioner i grupp kan innebära en avgörande positiv skillnad för individens mående.

Uppföljning sker vid två tillfällen; vid kursavslut samt 6 månader efter kursslut.

Vårsta HUR har ett samarbete med företaget Pay Off som utmynnar i psykosocial och samhällsekonomisk utvärdering.

Kurser och utbud

Grupp RÖD

Stabiliserande insatser för personer med komplex PTSD
–underlättar för efterföljande traumabehandling på Resurscentrum för Traumastöd, Vårsta eller annan vårdinrättning.

Grupp GUL

Förebyggande insatser för de i riskzonen för att utveckla PTSD.

Grupp GRÖN

Stresshantering för människor inom yrkeslivet som är på gränsen till utmattningssyndrom/ utbrändhet. En förebyggande och resursstärkande kurs för de med anställning.

Grupp BLÅ

Resiliensträning för ålder 16 – 25 år, i skola eller arbetsliv med stressrelaterad problematik.

Grupp RÖD
För de med komplex PTSD

Denna grupp är för närvarande pausad. Kontakta oss för mer information.

Problematik för denna grupp

Komplex PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är en term som har kommit att användas av psykologer och forskare. I de fall där man anser att diagnosen PTSD inte räcker till för att beskriva de många allvarliga och svåra symptom som kan uppstå då en människa drabbats av en rad upprepade eller långvariga traumatiska händelser.

Komplex PTSD kan uppstå hos människor med svåra barndomstrauman som har levt/lever med misshandel, våld i hemmet och som blivit utsatta för övergrepp under en längre tid.

Att leva i en krigssituation, tvingas på flykt och vid flera tillfällen vara med om och bevittna svåra händelser, är också exempel på vad som kan leda till komplex PTSD.

Personer med komplex PTSD upplever symptom som är förknippade med PTSD: återupplevande av den traumatiska händelsen, undvikande av miljöer och känslointryck som riskerar att aktivera minnet och en allmän överspändhet.

Ofta lider personen av sömnsvårigheter. Andra vanliga symptom är aggressivitet, självskadebeteende och koncentrationssvårigheter.

Vid komplex PTSD finns vanligtvis en ensidig och genomgripande negativ självbild, stora relationssvårigheter och bristande känsloreglering.

Detta kan uttryckas i dissociation och personlighetsförändringar, som kan vara lätta att förväxla med psykostillstånd och andra svåra psykiska diagnoser. Även somatiska symptom som smärta kan förekomma.

Behov

Bland de personer som remitteras till traumakliniken för behandling av Post Traumatisk Stress (PTSD) finns de som har en komplex PTSD.

Då en framgångsrik traumabehandling gynnas av klientens förmåga till att vara mentalt såväl som kroppsligt närvarande, finns det för personer med komplex PTSD ett stort behov av stabiliserande insatser före den riktade traumabehandlingen.

Även att kunna fungera i vardagen gynnas av en ökad social trygghet, stressreducering och psykoedukation.

Att få tillgång till insikter om psykiska och kroppsliga processer, egna verktyg till stresshantering och affektreglering har en avgörande påverkan. Detta ger nya möjligheter till att tillgodogöra sig behandling för PTSD såväl som nya möjligheter i livet.

Skattningsinstrument

För att få en bra uppfattning om kursdeltagarens mående inför och efter kursen så jobbar vi med skattningsinstrumenten PCL-5 och MADRS-S.

PCL-5 berör de symptom man kan drabbas av vid PTSD, såsom ofrivilliga minnen, mardrömmar, flashbacks, fysiska och psykiska stresspåslag, undvikande, isolering samt negativa känslor och tankar.

MADRS-S berör nio olika områden som är typiska för symptom vid depression; sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism samt matlust.

Mål

Vårt mål med projektet och kurserna är att erbjuda ett koncept som främjar individers växande och personliga utveckling.

Med metoder utprövade för en ökad mental och fysisk hälsa, skräddarsyr vi utifrån problematik och gruppdynamik. Detta för att få ett så bra resultat som möjligt för den enskilde.

Vi strävar efter att få människor att både återfå och förvärva förmågan att känna in sina behov och sina tillgångar, finna egenskaper och verktyg för att må bättre och fungera bättre – i vardag och arbete och komma i samklang med både sig själv och andra.

Vi vill hjälpa människor att upptäcka vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.

Program och upplägg

Landning

Syftet är att individen ska få lära känna gruppen. Den grundläggande tryggheten är en förutsättning för att individen ska få ett utbyte av kursverksamheten. Under dessa veckor varvas mjuka, enkla övningar som introduktion till Mindfulness, andning och Avspänning med samtal om neutrala ämnen samt psykoedukation.

Stabiliserande insatser

I en lugn och välgörande miljö, i små grupper på 6 – 8 deltagare, varvar vi nonverbala med verbala metoder för ökad emotionell stabilitet och insikt om kropp och sinne.

Genom deltagandet i passen av både teori och praktik får deltagaren nya insikter och färdigheter. Vi kommer att varva och anpassa enligt gruppens behov.

Vi jobbar med:

Psykoedukation – kunskap och insikt om kropp och sinne vid stress och trauma.

Koppling mellan kropp och knopp – att känna in, känna igen och lära styra sina affektpåslag.

Kroppskännedom och stressreglering genom mindfulness, muskulär avspänning, andningsövningar och kroppsliga stressreduceringsmetoder.

Naturens positiva påverkan – vi tillbringar en del av kurstillfällena ute i naturen.

Reflekterande bildövningar som kan ge utrymme och chans till insikter och samtal.

Intresseanmälan via formulär här eller mejlas till linda.fransson@varsta.se eller katarina.schiebe@varsta.se

Alternativt postas till Vårsta HUR, Vårsta Diakoni, Lönegrensgatan 12, 871 40 Härnösand

Grupp GUL
För personer med risk att utveckla PTSD

Problematik för denna grupp

Att vara med om svåra händelser påverkar oss alla. Även om människan besitter en fantastisk förmåga till återhämtning, kan det till slut bli en enorm belastning av samlade påfrestande erfarenheter genom livet.

Forskning inom trauma och PTSD visar på att upprepade svåra händelser som en människa är med om ger en successivt tilltagande sårbarhet och instabilitet som i sin tur kan leda till att en enskild traumatisk händelse kan fungera som en utlösande faktor för PTSD.

Då kriterierna för diagnosen PTSD är specifik och Traumakliniken, Resurscentrum för Traumastöd Vårsta, behandlar enbart PTSD finns det en grupp som inte kommer in i behandling för sina besvär.

Det är upprinnelsen till idén med Vårsta HUR. Vi erbjuder hjälp och stöd för de som är starkt besvärade av PTSD-liknande symptom, men som inte faller under kriterierna för en utvecklad PTSD.

Att inte ha en fullt utvecklad PTSD, men ligga nära, innebär att man befinner sig i riskzonen för att utveckla PTSD. Detta visar sig i den s k building blocks-effekten som visar på den ackumulerade påfrestningen som kan leda till att man ”ramlar över kanten” och den posttraumatiska stressresponsen är ett faktum.

Intryck från en livshotande händelse präglas både starkt och fragmenterat, så att minnen, tankar och rädslor inte släpper sitt grepp trots att månader eller år har förflutit.

Efter en svår händelse är det vanligt med stressreaktioner en tid efteråt. I de flesta fall klarar vi av att bearbeta och komma vidare i livet. Ibland kan reaktioner kvarstå och växa till stora hinder i vardagen.

Om man har svårt att få sitt liv att åter fungera efter en svår händelse och fortfarande efter ett halvår är starkt påverkad av det man varit med om kan man vara i riskzonen för att utveckla ett posttraumatiskt stressyndrom.

Det finns ingen entydig orsak till varför symptomen kvarstår hos vissa drabbade. Det är dock tydligt att undvikande av obehagliga, men ofarliga, påminnelser spelar en stor roll.

Eftersom det kan vara smärtsamt att tänka på händelsen eller möta sådant som påminner om den, är det vanligt att man som drabbad försöker att undvika detta. Men även om man genom att försöka undvika minnen och sådant som påminner om händelsen får lindring för stunden, och man upplever viss kontroll, fungerar denna strategi sällan. Effekten blir då att man går med ett ständigt stresspåslag. Detta tar mycket energi och i vissa fall omöjliggör detta ett fungerande vardagsliv och arbetsliv med relationer och samspel. Det psykiska och ofta även fysiska påslaget tar ut sin rätt.

Behov

Människor i riskzonen för PTSD kan uppvisa en del eller rent av alla symptom som utgör kriterierna för en bedömd PTSD. Dock i något lägre omfattning och frekvens. Vår bedömning är därför att dessa personer gynnas av känslomässigt och fysiskt stabiliserande metoder, samt resursstärkande och aktiverande tekniker

Skattningsinstrument

För att få en bra uppfattning om kursdeltagarens mående inför och efter kursen, så arbetar vi med skattningsinstrumenten PCL-5 och MADRS-S.

PCL-5 berör de symptom man kan drabbas av vid PTSD, såsom ofrivilliga minnen, mardrömmar, flashbacks, fysiska och psykiska stresspåslag, undvikande, isolering samt negativa känslor och tankar.

MADRS-S berör nio olika områden som är typiska för symptom vid depression; sinnesstämning, oroskänslor, sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism, matlust samt livslust.

MADRS-S är en skattningsskala för att bedöma svårighetsgraden av depression

Mål

Syftet med denna verksamhet, är att ge individer större mental och känslomässig stabilitet, då detta möjliggör förbättring av symptom och besvär.

På detta sätt hoppas vi ge deltagarna en resiliens och en motståndskraft (samt en bearbetning av de händelser som ligger till grund för problematiken).

Vår förhoppning är att vi kan hjälpa personer till självhjälp, med kraftfulla tekniker och verktyg för en bättre fungerande vardag.

Vårt mål med projektet och kurserna är att erbjuda ett koncept som främjar individers växande och personliga utveckling.

Med metoder utprövade för en ökad mental och fysisk hälsa skräddarsyr vi kurserna utifrån problematik och gruppdynamik. Detta för att få ett så bra resultat som möjligt för den enskilde.

Vi strävar efter att få människor att både återfå och förvärva förmågan att känna in sina behov och sina tillgångar, finna egenskaper och verktyg för att må bättre och fungera bättre – i vardag och arbete, samt komma i samklang med både sig själv och andra.

Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.

Program och upplägg

Landning

Syftet är att individen ska få lära känna gruppen. Den grundläggande tryggheten är en förutsättning för att individen ska få ett utbyte av kursverksamheten. Under dessa veckor varvas mjuka, enkla övningar – som till exempel introduktion till Mindfulness, andning, och avspänning, med samtal och psykoedukation.

Stabiliserande och aktiverande insatser

I en lugn och välgörande miljö, i små grupper på 6 – 8 deltagare, varvar vi nonverbala med verbala metoder för ökad emotionell stabilitet och insikt om kropp och sinne.

Genom deltagandet i passen av både teori och praktik får deltagaren nya insikter och färdigheter. I takt med att deltagarna finner allt större trygghet och stabilitet går programmet över till mer aktiverande och interagerande inslag.

Dessa är stressreducerande övningar, aktivt affektreglerande, interpersonligt och socialt interagerande, mental och fysisk träning.

Vi varvar och anpassar teori och praktik enligt gruppens behov.

Vi jobbar med:

Psykoedukation – kunskap och insikt om kropp och sinne vid stress och trauma.

Koppling mellan kropp och knopp – att känna in, känna igen och lära styra sina affektpåslag.

Kroppskännedom och stressreglering genom mindfulness, muskulär avspänning, andningsövningar och kroppsliga stressreduceringsmetoder.

Naturens positiva påverkan – vi tillbringar en del av kurstillfällena ute i naturen.

Reflekterande bildövningar som kan ge utrymme och chans till insikter och samtal.

Intresseanmälan via formulär här eller mejlas till linda.fransson@varsta.se eller katarina.schiebe@varsta.se

Alternativt postas till Vårsta HUR, Vårsta Diakoni, Lönegrensgatan 12, 871 40 Härnösand

Grupp GRÖN
Vuxna anställda med stressproblematik

Problematik för denna grupp

Trots att individen klarar av sitt arbete går många runt med ett mer eller mindre konstant stresspåslag. Detta tar mycket energi och i vissa fall omöjliggör detta ett fungerande vardagsliv och arbetsliv med relationer och samspel. När man med alla tillgängliga resurser strävar efter att klara sitt arbete tar det all kraft. Det psykiska och ofta även fysiska påslaget tar ut sin rätt och man befinner sig i ett utsatt och skört läge – i riskzonen för utmattningssyndrom/utbrändhet. I det fall man inte klarar upp situationen innebär det inte bara ett stort psykiskt lidande utan även en ekonomisk påfrestning för både individ, arbetsplatsen och samhället i stort.

Behov

Dessa personer har ett behov av stressreducerande och resursstärkande metoder.

Med en ökad förmåga till att hantera och stabilisera ett stresspåslag ges individen en chans till att på egen hand påverka sitt psykiska och fysiska mående.

Detta ger inte bara en ökad psykisk och social vinning utan även en förutsättning för en större ekonomisk trygghet. Både för individen, arbetsplatsen och på en samhällelig nivå.

Skattningsinstrument

För att få en bra uppfattning om kursdeltagarens mående inför och efter kursen så arbetar vi med skattningsinstrumentet KEDS.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom.

De nio frågorna berör symtom på långvarig stress inom:

Koncentrationsförmåga, minne, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav, irritation och ilska.

Mål

Syftet med denna verksamhet är att ge individer större mental och känslomässig stabilitet, då detta möjliggör fortsatt arbete och egen försörjning.

På detta sätt hoppas vi ge deltagare insikter, nya kunskaper, motståndskraft och användbara metoder för en förbättrad strategi för stress inom arbetsliv och vardag.

Vår förhoppning är att vi kan hjälpa personer till självhjälp, med kraftfulla tekniker och verktyg för en bättre fungerande vardag.

Vårt mål med projektet och kurserna är att erbjuda ett koncept som främjar individens växande och personliga utveckling.

Med metoder utprövade för en ökad psykisk och fysisk hälsa skräddarsyr vi kurser utifrån problematik och gruppdynamik.

Detta för att få ett så bra resultat som möjligt för den enskilde.

Vi strävar efter att få människor att återfå eller förvärva förmågan att känna in sina behov och sina tillgångar, upptäcka egenskaper och verktyg för att må bättre och fungera bättre – i vardag och arbete och komma i samklang med både sig själv och andra.

Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.

Program och upplägg

Förebyggande och resursstärkande insatser

I en lugn och välgörande miljö, i små grupper på 6 – 8 deltagare, varvar vi teori och praktik.

En ökad insikt om kropp och sinne, banar väg för en framgångsrik förändring av personens mentala och kroppsliga delar. Genom att ta del av kursledarnas kunskaper och andra deltagares erfarenheter får individen nya värdefulla insikter och färdigheter.

Vi jobbar med:

Mindfulness/ Medveten närvaro – vi tränar på att vara i nuet och bli medvetna om var vi lägger vår uppmärksamhet. Detta kan sänka anspänning av oro och minnen.

Muskulär avspänning – genom idrottens tekniker jobbar vi mot en sänkt grundstress.

Stressreglering– kunskap, insikter och övningar.

Andningsövningar för avspänning och stressreduktion.

Grön rehabilitering – vi tillbringar tid i både Vårstas trädgård, växthus och ute i naturen.

Mental träning – vi tränar in mental avspänning, målbildsträning och sambandet mellan fokus, andning och kropp

Intresseanmälan via formulär här eller mejlas till linda.fransson@varsta.se eller katarina.schiebe@varsta.se

Alternativt postas till Vårsta HUR, Vårsta Diakoni, Lönegrensgatan 12, 871 40 Härnösand

Grupp BLÅ
Tonåringar och unga vuxna – 16-25 år

Problematik för denna grupp

Många tonåringar och unga vuxna har idag ofta en allvarlig stressproblematik.

Det ger många gånger stora problem med skola eller arbetsliv. Vanligt är att det visar sig också i relationer och socialt samspel.

Detta tar mycket energi och man sliter ont, får koncentrationsproblem och i vissa fall omöjliggör detta ett fungerande vardagsliv.

Det psykiska och ofta även fysiska påslaget, tar ut sin rätt och man befinner sig i ett utsatt och skört läge. Detta i den sårbara period när en människa står i början av sitt yrkesverksamma liv.

Behov

Dessa personer har behov av stressreducerande och resursstärkande metoder.

Med en ökad förmåga till att hantera och stabilisera ett stresspåslag, ges individen en chans till att på egen hand påverka sitt psykiska och fysiska mående.

Detta ger inte bara en ökad psykisk, fysisk och social vinning, utan är även en förutsättning för en större framtida trygghet, som möjliggör individuellt välbefinnande, personlig utveckling och även ett samhälleligt mervärde.

I ett tryggt sammanhang, med erfarna ledare och i en liten grupp får man chans att dela med sig, lära och träna.

Insikter om hur kropp och sinne fungerar och reagerar i stress, varvas med effektiva tekniker för att hantera och reducera negativa stresspåslag.

Vi varvar stressreducerande metoder, med tekniker som kursdeltagare på egen hand kan använda sig av i vardag och arbetsliv för framtida stresshantering, resiliens och stressreducering.

Insikter och reflektioner i grupp, innebär avgörande skillnad för individens mående och motståndskraft.

Skattningsinstrument

För att få en bra uppfattning om kursdeltagarens mående inför och efter kursen så arbetar vi med skattningsinstrumentet KEDS.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom.

De nio frågorna berör symtom på långvarig stress inom:

Koncentrationsförmåga, minne, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav samt irritation och ilska.

Mål

Syftet i denna verksamhet är att ge individen en större mental och känslomässig stabilitet, då detta möjliggör fortsatt skolgång eller arbete.

På detta sätt hoppas vi ge deltagare insikter, nya kunskaper, motståndskraft och användbara metoder för en förbättrad strategi för stress inom skola, arbetsliv och vardag.

Vår förhoppning är att vi kan hjälpa personer till självhjälp, med kraftfulla tekniker och verktyg.

Vårt mål med projektet och kurserna, är att erbjuda ett koncept som främjar individers växande och personliga utveckling.

Med metoder utprövade för en ökad mental och fysisk hälsa, skräddarsyr vi kurserna utifrån problematik och gruppdynamik, detta för att få ett så bra resultat som möjligt för den enskilde.

Vi strävar efter att få människor att återfå eller förvärva förmågan att känna in sina behov och sina tillgångar, upptäcka egenskaper och verktyg för att må bättre och fungera bättre – i vardag, skola och arbete och komma i samklang med både sig själv och andra.

Vi vill hjälpa människor att finna vägar till att hjälpa sig själva, hitta resurser de glömt att de har eller inte visste att de hade.

Program och upplägg

Förebyggande och resursstärkande insatser

I en lugn och välgörande miljö, i små grupper på 6 – 8 deltagare, varvar vi teori och praktik.

En ökad insikt om kropp och sinne banar väg för en framgångsrik förändring av personens mentala och kroppsliga delar. Genom att få ta del av kursledarnas kunskaper och andra deltagares erfarenheter får individen nya värdefulla insikter och färdigheter.

Vi arbetar med:

Mindfulness, Medveten närvaro – vi tränar in att vara här och nu och sänka anspänning av oro och minnen.

Muskulär avspänning – genom idrottens tekniker jobbar vi mot en sänkt grundstress.

Stressreglering – kunskap, insikter och övningar.

Andningsövningar för stressreduktion.

Grön rehabilitering – vi tillbringar tid i både Vårstas trädgård, växthus och ute i naturen.

Mental träning – vi tränar in mental avspänning, målbildsträning och sambandet mellan fokus, andning och kropp.

Intresseanmälan via formulär här eller mejlas till linda.fransson@varsta.se eller katarina.schiebe@varsta.se

Alternativt postas till Vårsta HUR, Vårsta Diakoni, Lönegrensgatan 12, 871 40 Härnösand

Intresseanmälan Kurs

Intresseanmälan via formulär nedan eller mejlas till linda.fransson@varsta.se eller katarina.schiebe@varsta.se

Alternativt postas till Vårsta HUR, Vårsta Diakoni, Lönegrensgatan 12, 871 40 Härnösand

Ansökan/ intresseanmälan för deltagande i kurs. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.


Föreläsningar och workshops för er personal

Föreläsningar och workshop går att boka för er som i arbetet kommer i kontakt med människor i någon form av stressrelaterad psykisk problematik och ohälsa.

Vi lägger upp ett program för uppdraget utifrån önskemål och behov.

Det kan handla om utbildning och erfarenhetsutbyte utifrån en specifik eller allmän problematik.

Det kan också handla om introduktioner till metoder och konkreta tekniker som kan vara till hjälp och stöd.

Uppdragen kan utformas och utföras i samråd med arbetsgivare och personal.

Dessa föreläsningar och workshops tillhandahålls i mån av möjlighet relaterat till övrig verksamhet.

Intresseanmälan Föreläsningar och workshops

Intresseanmälan via formuläret nedan eller mejlas till linda.fransson@varsta.se eller catrin.johansson@varsta.se

Alternativt postas till Vårsta HUR, Vårsta Diakoni, Lönegrensgatan 12, 871 40 Härnösand


Forskning och metoder

Vårsta HUR har inspirerats av bland annat:

  • MILSA – nationell satsning på samhälls- och hälsokommunikation
  • Modum Bad – Nordens största centra för trauma och psykisk ohälsa, Oslo
  • ARQ 45 – del av organisationen Psychotrauma Expert Group, Amsterdam
  • Resurscentra Midt    – resurscentrum för traumatisk stress och suicid i Trondheim

Verksamheten bygger på evidensbaserad kunskap om metoder för affektreglering, återhämtning och stressreduktion.

Vårsta HUR arbetar utifrån metoder som stärker individens möjligheter att känsloreglera, lära sig fungera i vardagen, tillägna sig ett bättre mående – psykiskt och fysiskt samt att hantera stress.

Vi erbjuder effektiva tekniker och metoder i en inramning av naturupplevelser som stimulerar våra sinnen. Dessa kursprogram stärker självkänslan, ökar förmågan att vara i nuet och samt ger möjlighet till känsloreglering, för att lättare släppa oro och negativa tankar.

I programmen ingår gruppaktiviteter samt praktiska övningar och kraftfulla tekniker som Mindfulness, Havening Techniques, Trauma Tapping Technique, Neuromotorik och Mental träning. Föreläsningar om bland annat kropp och knopp vid stress, kost och sömn ingår.

Personal
kontakt

Linda Fransson
linda.fransson@varsta.se
0611 – 50 57 81
070 – 633 11 93

Katarina Schiebe
katarina.schiebe@varsta.se
0611 – 50 54 31
070 – 265 08 48

Catrin Johansson
catrin.johansson@varsta.se
076 – 677 19 99

 

Lisa Fahlén
lisa.fahlen@varsta.se
072 – 080 24 47
Barnledig

Arpan Grafström
arpan.grafstrom@varsta.se
070 – 051 31 25

Anna-Karin Hennig
anna-karin.hennig@varsta.se
072 – 080 24 47