Resurscentrum

Verksamheten inom Vårsta Kriscentrum kretsar runt trauma och krisstöd i olika former.

Verksamheten är strukturerad i:

 • Stöd och behandling utifrån upplevelser av kris och trauma. Krismottagningen
 • Utbildning, föreläsning och övning

Om resurscentrum för traumastöd

Resurscentrum för traumastöd har utvecklats ur Vårsta Kriscentrum. Verksamheten startade 1997 som ett utlokaliserat uppdrag i Svenska kyrkan nationellt.

Verksamheten på resurscentrum är bred och under 2019 kommer den att breddas än mer med några nya verksamheter. Dessa kommer att presenteras närmare under våren 2019.

Vårt kärnområde är psykisk ohälsa i dess olika former och yttringar. Våra verksamheter under 2020 är två. Vår traumaklinik och utbildningsverksamhet. Utbildningen handlar framför allt om vår egen kurs CCAM, Crisis Comprehension Adaptive Model. Vi genomför utbildningar för församlingar och stift, kommuner och region, Personaltjänstförbundet och Försvarsmakten, hjälporganisationer med flera. Utöver detta är vi medverkande i ett antal projekt som verkar inom samma område. Nämnas kan MILSA 2.0 där vi medverkar som sakkunniga. Läs mer om MILSA 2.0 här
https://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Slobodan-Zdravkovic/

Samarbetspartners

Samverkan

 • Svenska Soldathemsförbundet
 • Skara stift

Nätverk

 • Röda korsets traumacenter
 • Veteranmottagningen Akademiska sjukhuset Uppsala

Referenser inom trauma och kris

Atle Dyregrov, Bessel van der Kolk, Bruce Lipton, Onno van der Hart, James Pennebaker, Chris Brewin, Babette Rotschild, Jorunn Sjöbacken, Truls Fleiner, Peter Levine, Antonio Damasio. Dan Siegel, Allan Schore, Stephen Porges, Babette Rothschild, Richard Davidsson, Thomas Elbert, Maggie Schauer, Dag Nordanger m.fl.

Uppdragsgivare

 • Krisledning och beredskapsplanering
 • Krisledningsgrupper i företag och organisationer
 • Församlingar och stift
 • Försvarsmakten
 • Räddningstjänst personalstödjare
 • Ambulanssjukvård
 • Kuratorer sjukhus
 • Svenska kyrkan, präster och diakoner
 • Personaltjänstförbundet

Trauma och kriser

Det har skett en förändring i hur vi ser på och arbetar med kriser och trauma. Idag betonas den drabbade individens resurser och också den påverkan livssituation som personen befinner sig i ger.  Detta utgående från kunskapen att de flesta människor som upplever traumatiska händelser i livet kommer genom detta och självläker. Förutsättningarna för självläkning är att personen har tillgång till ett kvalitativt bra socialt nätverk som kan vara ett stöd, samt att det inte finns med för mycket traumatiska upplevelser sen tidigare i livet. Det kan försvåra självläkningsprocessen.

Vi vet allt mer om vad som sker i oss under stress och traumatiska situationer. Hur det påverkar och påverkas av det som sker i vår hjärna och i vår kropp och hur fantastiskt allt är sammankopplat och integrerat. Hur detta ibland hjälper oss hantera och ibland faktisk är det som ställer till det för oss. Våra inbyggda system att hantera påfrestningar är inte skapat för den värld och de liv vi lever idag. Denna kunskap har också lett till en djupare förståelse av vad som kan vara verksamma metoder för stötta och behandla.

På Resurscentrum för traumastöd försöker vi ta till oss denna utveckling och kunskap på bästa sätt. Vi jobbar med ett flertal olika metoder. Vid djupa trauman finns det sällan en metod som är lösningen till allt. Vi är noga med att våra metoder är evidensbaserade eller vilar på god emperisk grund.

Resurscentrum för traumastöd

Under 2018 utvecklade Vårsta Diakoni Resurscentrum för traumastöd och i maj startade det kliniska arbetet på Traumakliniken i samverkan med Region Västernorrland.

På kliniken jobbar vi med traumatiserade flyktingar med evidensbaserade metoder, Vår kärnmetod är NET, Narrativ Exposure Therapy. En metod som sammanställt vid Universitet och sjukhuset i Konstanz Tyskland där vi också utbildat vår personal på kliniken.

NET rekommenderas av Socialstyrelsen och är den metod vi funnit med bästa evidens. Vi har i det arbetet utbildat oss via den organisation och Universitet i Tyskland som utvecklat metoden. Vi har också kontakt med Universitet och sjukhuset i Trondheim; RVTS, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt. St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim. Samt den danska motsvarigheten i Åhus.

Arbetet på Resurscentrum bedrivs inom flera områden:
Behandling, utbildning och forskning.