Vi använder cookies     Läs mer
 

Familje-och traumastöd

Stiftelsen Vårsta Diakonigård har på olika sätt kommit i kontakt med och arbetat med både nyanlända och den personal som står för mottagandet ute i kommunerna, samt även personal inom arbetsförmedling, landsting, länsstyrelse, samordningsförbund och frivillig sektor. Tillsammans har vi startat ett gemensamt arbete där syftet är att genom ett fortsatt utvecklingsarbete bygga upp en ny ännu inte prövad samarbetsmodell för mottagning, bearbetning, utbildning och handledning för traumastöd i Västernorrland. Projektets grundläggande synsätt är att hälsa är avgörande för asylsökande och nyanlända flyktingars möjligheter för lärande, integration och etablering på arbetsmarknaden. Detta gäller såväl vuxna, som barn och unga. Nationella erfarenheter visar att ohälsa ofta utgör ett skäl till långa genomströmningstider för skilda studie, introduktions – och etableringsinsatser. Forskningen indikerar dessutom att hälsan i dessa grupper ofta verkar försämras, snarare än förbättras under den första tiden i Sverige. Projektet tar också avstamp i den aktuella situationen med ett för länet högt mottagande av såväl asylsökande som de som bosätts i länets kommuner. Det är också ett stort antal personer med uppehållstillstånd som blir kvar i Migrationsverkets boenden, då det inte hittar någon kommunplacering. Förlängda handläggningstider hos Migrationsverket påverkar också den aktuella situationen.
 
Denna helt nya samverkansmodell för rehabilitering som påbörjats med lokalt genomförda utbildningar, kommer att fungera som plattform för vidare utveckling av området rehabilitering och hälsoinsatser för nyanlända, barn och ungdomar, både ensamkommande och de som lever i familj. Den breda samverkan i arbetet är också grunden för att bygga hållbara insatser. Detta med en tydlig överenskommen ansvarsmodell mellan parterna i projektet där en idéburen organisation har ett huvudansvarKommande mottagningsverksamhet kommer att erbjudas på flera ställen inom länet likväl som utbildningssatsningar och handledning riktat till personalgrupper och frivilligarbetare.

Vill du veta mer kontakta

Ninni Smedberg
0611-127 11
070-881 25 36

ninni.smedberg@varsta.se

 

_________________________________________

¨Traumastöd¨ för nyanlända utsatta kvinnor
En rapport av Marianne Wikman, leg läkare, leg psykoterapeut

Läs den här>>