Vi använder cookies     Läs mer
 

Vad är CCAM?

ETT PROGRAM FÖR ATT FÖRSTÅ MÄNNISKAN

En viktig förståelsemodell

Professionell hjälp och stöd är ofta efterfrågade vid kriser och påfrestande händelser. För att kunna vara till stöd i sådana situationer krävs både kunskap och lämplighet.

På Vårsta Diakoni har vi utvecklat en förståelsemodell för att förstå kris- och förändringspro-cesser; CCAM (Crisis Comprehension Adaptive Model). Modellen är granskad och godkänd av Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri i Uppsala. Den bygger på och relaterar till den kun-skap och erfarenhet som växt fram inom psykologi, neurovetenskap och filosofi.

Till skillnad från många andra ”krisutbildningar” innehåller CCAM en existentiell del, om trons betydelse i en självläkande process efter en påfrestning. I krisprocesser spelar en människas livsåskådning en viktig roll och existentiella frågor är en naturlig del, oberoende av vad vi tror eller inte tror på.

En ny syn på psykosocialt stöd

De senaste åren har det skett en tydlig förändring i synen på arbetet med psykosocialt stöd och bemötande utifrån forskning och vetenskap. Från metodstyrda tidiga professionella in-terventioner har fokus riktats mot stöd av de självläkande processerna, ett stöd som är mer individ- och kontextanpassat. Förändringen är så stor att man menar att det sker ett para-digmskifte inom området.

CCAM är inte en revolutionerande lösning som ersätter tidigare kompetenser. Tvärtom: Mo-dellen ger dig ett annat synsätt på hur du kan använda din kompetens. Den är ett nytt sätt att förstå och sortera obalanser - vad som är friskt eller problematiskt. 

Praktiskt, enkelt och effektivt

Under utbildningen får du lära dig jobba praktiskt utifrån CCAM. Du får själv uppleva alla me-toder och de verktyg vi presenterar. 

I CCAM-programmet möter du något unikt, enkelt och effektivt. Programmet utgår från en syn på krisstöd där insatserna inriktas på vad som behöver uppnås utifrån den berörda per-sonens tillstånd och behov. Det ger ökad flexibilitet och precision.

Vårt mål med utbildningen är att sprida kunskapen och kompetensen. Vi har sett att den fungerar bra i många situationer, för såväl individer som för par och grupper. 

Ett hundratal personer har gått utbildningen och gett goda omdömen i kursutvärderingarna. Vi lämnar gärna referenser.

I CCAM programmet ingår två utbildningar: CCAM-Avancerad och CCAM-Krisgrupp. 

De utgör två olika kurser med olika inriktningar. 
Utbildningarna är upplagda som träningsprogram med korta föreläsningar, demonstrationer, övning och reflektion. Du ska tidigt se användningen av kompetensen i det praktiska var-dagsarbetet. Kompetensen ger flexibilitet och precision.

CCAM Avancerad omfattar tre moduler och är totalt 12 dagar lång. Den tar upp arbetet med personer som börjat utveckla en problematik, det semiakuta och senare förloppet i kriser och förändringsprocesser samt arbetet med relationer och grupper.

Modul 1: presenterar det material utbildningen bygger på. CCAM-modellen, neuroveten-skap, system för att sortera mm. Vi presenterar några av de verktyg vi arbetar med.

Modul 2: består av mycket praktiskt arbete med olika verktyg och metoder för att hantera obalanser hos konfidenter.

Modul 3: handlar om relationer och grupperspektivet, vi jobbar med fallbeskrivningar och ”knyter ihop säcken” om CCAM.

Passar för dig som:

 • arbetar mer som professionell hjälpare, har personalansvar, präster, diakoner, pedagoger
 • vill lära dig mer och utveckla din kompetens
 • vill fördjupa dina egna kunskaper för att bättre hantera din egen situation

Detta ingår:

 • En förståelse för CCAM, vilket är grunden för ett förändringsarbete som är mer genomgri-pande och bestående än vad en förändring enbart på beteendenivå ger. 
 • Flexibilitet att anpassa hjälp och metod till individens aktuella behov. 
 • Verktyg att förstå krisprocessen på ett djupare sätt, sortera och se obalanser, bl.a. utifrån neurovetenskap; vad som sker i vår hjärna, hur den fungerar.
 • Verktyg att hjälpa personer med kvarstående problematik.
 • Teologisk reflektion kopplat till CCAM modellen.

CCAM Krisgrupp tar upp samhällets krisberedskap, arbete i krisgrupp, organisation och led-ning och det akuta omhändertagandet av individer och grupper. Den är 3,5 dagar lång. 

Mål: Trygg att möta och hantera akuta kriser

Passar dig som:

 • är med i en krisgrupp, ex Posom eller i din organisation
 • arbetar med människor som hjälpare/stödperson
 • vill få verktyg att förstå stress-och krisprocessen bättre
 • vill ha enkla tydliga sätt att hjälpa och stötta arbetskamrater och vänner

Detta ingår:

 • Orientering och grundläggande förståelse om CCAM-programmet, helhetsupplägget och synen på stress och krisstöd.
 • Kunskap om samhällets krisberedskap o aktuella riktlinjer för stöd och hjälp
 • Det nya synsättet på avlastande samtal och varför vi inte använder begreppet debriefing längre. Att arbeta på ett icke inträngande sätt.
 • Vad som sker i hjärnan och kroppen vid stress och trauma utifrån aktuell forskning  och hur det påverkar mötet och stödet.
 • Sätt att lindra stress och innebörden av psykologisk första hjälp.
 • Hjälparrollen och faktorer som stärker denna.
 • Samhällets krisberedskap.
 • Organisation och ledning, stabsverktyg.

Vi genomför också kurser och föreläsningar utifrån behov. På plats utifrån överenskom-melse. Välkommen att kontakta oss för förslag.

Aktuella kursstarter 2017 hittar du här>

Vill du få mer information eller har frågor kontakta:

Per Mossegård samordnare Vårsta Kriscentrum
Box 134, 871 23 Härnösand
Telefon 070-33 44 451
per.mossegard@varsta.se