Vi använder cookies     Läs mer
 

POSOM

I början på -90 talet startade uppbyggnaden av Posomgrupper som blev en del i svenska kommuners resurser för psykosocialt stöd till drabbade invånare. Olyckor och katastrofer i Sverige och Norge visade på behovet och exempel av och ett samlat stöd till människorna.
Mycket har hänt under den tiden
 
• Begreppet Posom ger vi idag innebörden ”Psykisk och social omsorg”. Tidigare var betydelsen av Posom Psykisk och socialt omhändertagande.
 
• Inriktningen för kommunernas krishantering har generellt varit att Posom går in vid händelser där kommunens ordinarie resurser inte räcker till eller inte finns tillgängliga direkt. Insatserna har generellt varit korta (dagar till vecka) och med tonvikt på den akuta fasen i en kris.

2015 beskriver forskning och erfarenhet krisers förlopp på ett annat sätt än när Posomverksamheten startade.
Många gånger ger sig ett hjälpbehov inte till känna förrän efter flera månader ibland ett halvt år. Behovet av uppföljning och kontinuitet i stödinsatserna ställer i och med det nya krav på kommunerna.

Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (http://www.neuro.uu.se/forskning/katastrofpsykiatri/)
förespråkar någon form av samordant förmedlingscentra i kommunen, dit drabbade kan vända sig och hänvisas till rätt hjälpinstans, en så kallad ”One Stop Shop”.

I våra utbildningar för Posomgrupper tar vi upp till dagens samhällsstruktur och de nya kraven som ställs och relaterar till aktuell och evidensbaserat forskning och internationella riktlinjer.
Vi anpassar kursupplägg och metodik i samspråk med beställaren och genomför utbildningar allt från en halv dag till en vecka.Vi erbjuder utbildningar för ledningsgrupper och stödpersoner, tillsammans eller var för sig

För ytterligare information kontakta
Per Mossegård, samordnare kriscentrum
070-3344 451
e-post Per.Mossegard@varsta.se