Vi använder cookies     Läs mer
 

Ett program för att förstå människanInformation om CCAM

 
En förändrad syn på psykosocialt stöd och förändringsprocesser

Professionell hjälp och stöd är ofta efterfrågat vid kriser och påfrestande händelser. Det ses många gånger som självklart. För att kunna vara till stöd i sådana situationer krävs både kompetens och lämplighet. De senaste åren har det skett en tydlig förändring i synen på arbetet med psykosocialt stöd och bemötande utifrån forskning och vetenskap. Det har gått från metodstyrda tidiga professionella interventioner till stöd av de självläkande processerna, ett stöd som är mer individ- och kontextanpassat. Förändringen är så stor att man menar att det sker ett paradigmskifte inom området.

På Vårsta Diakoni har vi utvecklat en förståelsemodell för att förstå kris- och förändringsprocesser; CCAM (Crisis Comprehension Adaptive Model). CCAM är granskad och godkänd av Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri i Uppsala. 
CCAM bygger på och relaterar till den kunskap och erfarenhet som växt fram inom psykologi, neurovetenskap och filosofi. Till skillnad från många andra ”krisutbildningar” innehåller den också en existentiell del, om trons betydelse i en självläkande process efter en påfrestning. I krisprocesser spelar en människas livsåskådning en viktig roll och existentiella frågor är en naturlig del av bearbetningen. Vi vill skapa ett utrymme för att reflektera över vilken roll livsåskådningen kan spela och vilka verktyg tron kan ha och ge för att hitta nya eller utvidgade ramar i en situation där tillvaron på något sätt har gått sönder.
Ett perspektiv som flera traumaforskare lyfter upp (Levine, Charney m.fl.). 

Ett hundratal personer har gått utbildningen och med goda omdömen i kursutvärderingarna vill vi nu sprida kunskapen om den. Vi lämnar gärna referenser.
Vårt mål med utbildningen är att sprida kunskapen och kompetensen. Vi har sett att den fungerar bra i många situationer. Både för individer, par och grupper. 

Med CCAM påstår vi inte att vi kommer med den revolutionerande lösningen på allt eller att du hädanefter skall tänka på ett visst sätt. Det nya ”livselixiret” som fixar allt.
Vi säger faktiskt tvärtom. Det du redan kan och vet, de metoder och verktyg du använder, kan du använda i modellen. CCAM ger dig ett annat synsätt på hur du kan använda din kompetens och är ett nytt sätt att förstå och sortera obalanser - vad som är friskt eller problematiskt.  

Under utbildningen får du lära dig jobba med verktygen och vi lägger mycket stor tonvikt på den praktiska tillämpningen. Det betyder att du själv får uppleva alla metoder och de verktyg vi presenterar. Vi tycker att det är en viktig del att som hjälpare själv upplevt hur det fungerar.
I CCAM-programmet möter du något unikt, enkelt och effektivt. Programmet utgår från synen på krisstöd där stödet utformas utifrån den berörda personens tillstånd och behov. Det nya paradigmet inom krisstöd.  Stödet utformas utifrån vad som behöver uppnås vilket ger både en ökad flexibilitet och precision.

I CCAM programmet ingår två utbildningar förutom föreläsningar och workshops; CCAM Krisgrupp och CCAM avancerad.
CCAM- Krisgrupp och Avancerad är två olika kurser med olika inriktningar. Det betyder att du inte behöver ha gått CCAM Krisgrupp för att kunna gå på avancerad nivå.
Utbildningarna är upplagda som träningsprogram med korta föreläsningar, demonstrationer, övning och reflektion. Du ska tidigt se användningen av kompetensen i det praktiska vardagsarbetet. Kompetensen ger flexibilitet och precision.

CCAM Krisgrupp tar upp samhällets krisberedskap, arbete i krisgrupp, organisation och ledning och det akuta omhändertagandet av individer och grupper. Den är 3,5 dagar lång. 

CCAM avancerad omfattar tre moduler och är totalt 12 dagar lång. Den tar upp arbetet med personer som börjat utveckla en problematik, det semiakuta och senare förloppet i kriser och förändringsprocesser. Arbetet med relationer och grupper.
Modul 1: presenterar det material vi bygger utbildningen på. CCAM-modellen, neurovetenskap, system för att sortera mm. Vi presenterar några verktyg av de verktyg vi arbetar med.
Modul 2: är mycket praktiskt arbete med olika verktyg och metoder för att hantera obalanser.
Modul 3: handlar om relationer och grupperspektivet, vi jobbar med fallbeskrivningar och ”knyter ihop säcken” om CCAM.

CCAM Krisgrupp

Mål: Trygg att möta och hantera akuta kriser
Passar dig som:
• är med i en krisgrupp, ex Posom eller i din organisation
• arbetar med människor som hjälpare/stödperson
• vill få verktyg att förstå stress-och krisprocessen bättre
• vill ha enkla tydliga sätt att hjälpa och stötta arbetskamrater och vänner

Detta ingår i CCAM Krisgrupp:
• Orientering och grundläggande förståelse om CCAM-programmet, helhetsupplägget och synen på stress och krisstöd.
• Kunskap om samhällets krisberedskap o aktuella riktlinjer för stöd och hjälp
• Det nya synsättet på avlastande samtal och varför vi inte använder begreppet debriefing längre.  Att arbeta på ett icke inträngande sätt.
• Vad som sker i hjärnan och kroppen vid stress och trauma utifrån aktuell forskning och hur det påverkar mötet och stödet
• Sätt att lindra stress och innebörden av psykologisk första hjälp.
• Hjälparrollen och faktorer som stärker denna.
• Samhällets krisberedskap
• Organisation och ledning, stabsverktyg

CCAM Avancerad och fördjupning

Passar för dig som:
• arbetar mer som professionell hjälpare, har personalansvar.
• vill lära dig mer och utveckla din kompetens
• vill fördjupa dina egna kunskaper för att bättre hantera din egen situation

Detta ingår på avancerad nivå:
• Djupare förståelse för CCAM, vilket är grunden för ett förändringsarbete som är mer genomgripande och bestående än vad en förändring enbart på beteendenivå ger. 
• Flexibilitet att anpassa hjälp och metod till individens aktuella behov. 
• Verktyg att förstå krisprocessen på ett djupare sätt, sortera och se obalanser, bl.a. utifrån neurovetenskap; vad som sker i vår hjärna, hur den fungerar.
• Verktyg att hjälpa personer med kvarstående problematik
• Teologisk reflektion kopplat till CCAM modellen

Aktuella kurser hittar du här>>

Kursanmälan sker till info@varsta.se 

Vill du få mer information eller har frågor kontakta Per Mossegård

Vänliga hälsningar
Per Mossegård samordnare Vårsta Kriscentrum
Box 134, 871 23 Härnösand
Telefon 070-33 44 451
per.mossegard@varsta.se

 

1) Atle Dyregrov, Bessel van der Kolk, Bruce Lipton, Otto van der Hart, James Pennebaker, Chris Brewin, Babette Rotschild, Peter Levine, Antonio Damasio. Dan Siegel, Allan Schore, Stephen Porges, Babette Rothschild m.fl.