Vi använder cookies     Läs mer
 

Historia

Vårsta Diakonigård bildades 1912, först som filial till Ersta diakonissällskap och sedan 1930 som fristående institution. Initiativtagare var dåvarande biskopen i Härnösands stift Ernst Lönegren. 

Namnet Vårsta kom, enligt vad biskop Lönegren berättat, att växa fram ut ett samtal med företrädare för Ersta: "Om ni har ert så älskade Ersta, skulle vi då ej kunna få ett lika vackert Vårsta."

Några historiska glimtar

19 september 1912 ägde invigningen av Vårsta Diakonissanstalt rum. Stiftelsen grundades av biskop Ernst Lönegren. En fastighet vid Södra Sundet köptes, renoverades och tillbyggdes. Den primära uppgiften handlade alltsedan starten om att utbilda diakonissor (från 1978 även män). Detta arbete pågår fortfarande.
På initiativ av biskop Lönegren tillkom samtidigt stiftelsen Västernorrlands läns sjukhem, som inrymdes i Vårstas mellanvåning. Det namnändrades 1937 till Stiftelsen Sjukhemmet Fristad. Upptagningsområdet var Västernorrland, men stiftelsen drev verksamheten med helt egen finansiering. Från 1950 bidrog landstinget med 2 kr. per patient och dag. Detta utökades sedan något efter hand. Verksamheten lades ned 1987.

1919 invigs Älandshemmet i Säbrå församling till församlingsvårdslokal. Denna verksamhet avslutades 1938 sedan patienterna överflyttats till Sjukhemmet Fristad i Härnösand.

1919 inköptes en jordbruksfastighet i Torps församling, Medelpad, Gälegården, där ett skyddshem för flickor inrättades. Där drevs under åren ett skolhem och en hemskola, en skyddshemsverksamhet, ett behandlingshem för missbrukare och ett gästhem. På Gälegården drevs även ett jordbruk. Gälegården såldes 2004.

1930 blir Vårsta diakonissanstalt, som grundades som filial till Ersta diakonissanstalt i Stockholm, självständig institution. Namnet ändrades 1984 till Vårsta Diakonigård.
1938 byggdes en prästgård som bostad åt föreståndaren. Denna kallas idag för Sjögården och fungerade som tjänstebostad till 2009.

1939 renoverades och ombyggdes Älandshemmet till Vårsta barnhem, som tog emot friska barn under 2 år från tuberkulossmittade hem. Vårsta drev verksamheten åren 1939-1947. Barnhemmet uthyrdes till Västernorrlands läns landsting 1948-1956.

1941 köpte Vårsta fastigheten Granudden vid Södra Sundet i Härnösand. Huvudbyggnaden renoverades och inreddes till ett sjuk- och arbetshem för kvinnliga epileptiker. Verksamheten pågick 1942-1965.

1942 började Vårsta hemsysterskola som utbildade hemsystrar/ hemvårdarinnor och övrig personal inom den sociala hemhjälpsverksamheten samt hade fortbildningskurser för ålderdomshemsföreståndarinnor och anpassningskurser för synskadade och flerhandikappade. Sedan statsbidrag till skolan indragits, lades verksamheten ned 1982.

1953 invigs Sörgården som ett nytt elevhem med plats för 32 elever.

1967
invigdes skolhuset med stora, rymliga och ändamålsenliga lokaler för både teoretisk och praktisk undervisning för hemsysterskolan. Detta hus fungerar idag som konferensanläggning med matsal. Samma år invigdes ytterligare ett elevhem, Norrgården.

1967-68 uppförde Stiftelsen Sjukhemmet Fristad Kristoffergården som består av 33 lägenheter. Ändamålet med denna byggnad var att ge äldre människor ett bekvämt boende med möjlighet till viss service från sjukhemmet Fristad. Vid årsskiftet 1984-85 förvärvade Stiftelsen Vårsta fastigheten.

1982 startade Vårsta Dagcenter och drivs i samarbete med Härnösands Domkyrkoförsamling. Verksamheten vänder sig till pensionärer och daglediga i alla åldrar. Namnändring till Vårsta Slöjd skedde 1995.

1986 startade Vårsta Aktivitetsgård och har delat huvudmannaskap mellan Västernorrlands läns landsting, Härnösands kommun och Vårsta. Dagverksamhet erbjuder gemenskap och meningsfulla uppgifter till människor med psykosociala handikapp. Från 1997 drevs denna verksamhet som en egen stiftelse, Fiskekroken, med samma huvudmän som vid starten. Verksamheten lades ned 2011.

1990 startar Svenska kyrkans familjerådgivning i ett samarbete med först Härnösands Domkyrkoförsamling och sedan Härnösand stift. Den vänder sig till par och familjer, som drabbats av svårigheter i sina relationer. Detta arbete har sedan under åren expanderade. 2001 utformades ett nytt samarbete mellan varje enskilt kontrakt, dvs Sundsvall, Kramfors samt Sollefteå där verksamheten bedrivs på uppdrag av Sollefteå kommun. 2006 öppnade en mottagning i Örnsköldsvik där samarbetet är ekumeniskt och 2009 i Östersund.

1997 startar "Trädgårn", som är ett arbete som initierades av Vårsta Diakonigård och Härnösands Domkyrkoförsamling. I ett samarbete med Härnösand kommun vill man ge möjlighet till en öppen verksamhet och café, med möjlighet till viss sysselsättning för personer som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Vårsta Diakonigård lämnade detta samarbete år 2000. Det drivs fortfarande som ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen och Härnösand kommun.

1997 startar Svenska kyrkans kris- och katastrofcentrum med ett nationellt uppdrag. I uppdraget ingår utbildning, att följa utveckling och aktuell forskning, metodutveckling samt att utveckla kontakter i samarbete med myndigheter och organisationer inom området. Inom detta arbete har också ett samarbete med SOS Alarm utvecklats och från och med 2005 är Vårsta Diakonigård och SOS Alarm partners.

2006 handikappanpassas och renoveras hela konferensanläggning och det innebär att antalet gäster till både konferensen och matsalen (där dagens lunch serveras) ökar stadigt. Ny familjerådgivningsmottag-ning öppnar i Örnsköldsvik.

2008 blir Vårsta konferens och hotell samt kök och matsal Svanenmärkta. Restaurangen blir den första norr om Stockholm. Byggandet av Vårsta trädgård inleds.

2009 Vårsta trädgård med klostertema invigs. Vi inleder det treåriga rehabiliteringsprojektet Grön helhet. En ny familjerådgivningsmottagning öppnas i Östersund.

2010 Behandlingshemmet Måviken rehabilitering AB tas över och drivs i samarbete med EFS fastighetsbolag AB.

2011 Förbereder grön rehabilitering som fast verksamhet på Vårsta.

2012 Vårsta Diakonigårds 100-år uppmärksammas med två seminariedagar, i april och i september.

2013 Diakonutbildningen avslutades och centraliserades till Uppsala. Uppstart av ett projekt att bygga ett traumastödsarbete för Västernorrland i samarbete med Länsstyrelsen, Landstinget Västernorrland, Arbetsförmedlingen (regionalt) och kommunerna i länet.

Sammanställning:
Ester Nilsson och Ninni Smedberg.


Boken "Från diakonissanstalt till diakonigård" presenterar Vårstaperspektiv med särskild utgångspunkt från åren  1976-2006. Författare Agneta Melin.

Den senaste boken om Vårsta Diakonigård kom ut 2012 i samband med 100 års jubileumet.
"En historia om att levandegöra diakoni, Vårsta Diakonigård 100 år."
Jubileumsdokumentation Vårstas jubileumsseminarier 20 april och 21 september 2012.

Böckerna finns till försäljning på Vårsta och kan beställas på tel 0611-127 11 eller via e-post: info@varsta.se
Pris: 120 kr + frakt