Vi använder cookies     Läs mer
 
Vårsta Diakonkår 
 
Medlemsskap och kåravgift »
Kårråd »
Blankett för inträde i Vårsta Diakonkår (pdf)»
Stadgar (pdf) »

Diakonkåren


Vårsta Diakonkår är en ideell sammanslutning för diakoner som vill: 
 
• vara en inspirationskälla i uppdraget som diakon 
• vara en stödjande och förebedjande gemenskap för alla som fått sin utbildning vid Vårsta Diakonigård 
• erbjuda möjligheter till debatt om diakoni och diakonat i kyrka och samhälle i nära samverkan med Vårsta Diakonigård 
• vara en del av diakonin i den världsvida kyrkan genom 
medlemskap i DIAKONIA-DRAE

Årsmötet, kårens högsta beslutande organ hålls i anslutning till kårens gemenskapsdagar. 

Kårrådet, är kårens styrelse och utses genom val av kåren. Kåren har representanter i Vårsta Diakonigårds styrelse och utbildningsutskott. 

Kårbrev - Utskick från kåren. Innehåller bidrag från kårrådet, kårens medlemmar, aktuellt från Vårsta Diakonigård och diakonutbildningen mm. Utkommer tre gånger/år.


Kåren har plusgironummer: 
71 43 16 - 7